KONFERENCJA W GMACHU SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - 25 pażdziernika 2013 r.

KONFERENCJA W GMACHU SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
(25 października 2013 r.)

„Oddajcie nam wolną niedzielę, dla dobra naszych dzieci, dla dobra naszych rodzin” – apelowali uczestnicy konferencji, która odbyła się 25 października w Warszawie w gmachu Sejmu RP. Konferencja pt. Wolna niedziela poświęcona była projektowi ustawy wprowadzającej zakaz handlu w niedzielę i święta. Debatę zorganizował Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Do organizacji włączyli się: legnicki Społeczny Ruch Świętowania Niedzieli oraz NSZZ Solidarność. W spotkaniu, oprócz posłów zainteresowanych sprawą, wzięli udział m.in. przedstawiciele związków zawodowych oraz organizacji zrzeszających handlowców, w tym przedstawiciele Izby Handlowej oraz handlu rodzinnego. Konferencję otworzył poseł Robert Telus, natomiast prowadzącym był poseł Henryk Kowalczyk. Uzasadniając konieczność prowadzenia debaty na temat wolnej niedzieli i świąt wolnych od handlu, poseł Kowalczyk, powołując się na przeprowadzone badania, podkreślił, że wzrost gospodarczy nie zależy od ilości dni handlowych, ale od wielkości konsumpcji. Podważył też zasadność tezy mówiącej o tym, że zakaz handlu w niedziele i święta doprowadzi do wzrostu bezrobocia i spowolni rozwój gospodarczy.

Racje na rzecz prawnej obrony niedzieli – to tytuł pierwszego wykładu, który wygłosiła prof. dr hab. Aniela Dylus. W swoim wystąpieniu pani Profesor podkreśliła, że zakaz handlu obowiązuje m.in. w Niemczech, Francji czy Austrii. W krajach tych nie obserwuje się ani spadku zatrudnienia, ani spowolnienia rozwoju gospodarczego. Przypomniała też, że w naszym parlamencie miały już miejsce próby przywrócenia niedzieli i świętom wymiaru dnia wolnego, zwłaszcza w handlu, niestety, próby te, jak dotąd, kończyły się niepowodzeniem. Profesor wskazała, że oprócz wysiłków na płaszczyźnie prawnej, ważny jest element edukacji: „Należy wychowywać całe społeczeństwo do przeżywania wolnej niedzieli jako naszego dobra kulturowego” – mówiła pani Dylus.

Wspólne przeżywanie niedzieli w rodzinie szansą na zbudowanie społeczeństwa o ludzkim obliczu – to tytuł kolejnego wykładu, który wygłosił ks. dr Bogusław Wolański ze Społecznego Ruchu Świętowania Niedzieli z Legnicy. Przytaczając kilka refleksji papieża Benedykta XVI wypowiedzianych podczas VIII Światowego Spotkania Rodzin w Mediolanie, ks. Wolański wskazał na potrzebę harmonii między pracą, rodziną a świętowaniem. „Człowiek powołany jest nie tylko do pracy, ale także do odpoczynku i święta. Dla nas, chrześ ijan, dniem świętym jest niedziela, to dzień człowieka i Boga, solidarności ludzkiej, zabawy, sportu, ale także dzień rodziny, w którym trzeba nauczyć się dzielić sobą” – mówił ks. Wolański. Analizę uregulowań prawnych dotyczących pracy w niedzielę z podziałem na ustawodawstwo polskie i europejskie przedstawił wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Łukasz Pisarczyk. W wykładzie zatytułowanym Wolna niedziela w aspekcie prawnym zaznaczył, że prawo unijne nie nakazuje wprowadzania wolnych niedziel krajom członkowskim, jednak daje taką możliwość. Wprowadzenie takich norm prawnych jest zatem możliwe także w Polsce.

Jako ostatni głos zabrał Alfred Bujara, szef Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność”, który w swoim wystąpieniu pt. NSZZ „Solidarność” wobec prawa do uregulowania handlu w niedzielę – oczekiwania pracowników – przedstawił m.in. statystyki sprzedaży, które pokazują, że obroty w niedzielę są nieduże, natomiast zakaz handlu w dzień świąteczny przyczynia się do zwiększenia obrotów w piątki i soboty. „Niedziela jest punktem odniesienia, punktem stabilizującym życie człowieka, nie da się zastąpić niedzieli innym dniem” – powiedział w swoim wystąpieniu.

Po części wykładowej odbyła się dyskusja, w której nie brakowało głosów z sali. Głos m.in. zabrali przedstawiciele SRŚN z Legnicy: pani Stanisława Repa oraz ks. prof. PWT dr hab. Bogusław Drożdż. Zdecydowana większość dyskutantów jednoznacznie opowiedziała się za niedzielą, jako dniem wolnym od pracy. Podsumowania konferencji dokonała Halina Szydełko, prezes Akcji Katolickiej w Polsce. W swoim wystąpieniu przypomniała, że przymus pracy w niedziele i święta jest łamaniem sumień ludzi wierzących, którzy nie mogą wypełniać należycie swoich obowiązków religijnych. Prezes dodała też, że inny dzień wolny w zamian za pracę w niedzielę nie jest żadną sensowną rekompensatą. Takie rozwiązanie z pewnością nie służy umacnianiu więzi rodzinnych. Te bowiem umacniane są wtedy, kiedy rodzina jest razem i wspólnie spędza dzień świąteczny jako dzień wolny.

Debata w Sejmie zakończyła się konferencją prasową, podczas której organizatorzy przedstawili stanowisko wypracowane podczas spotkania pt. Wolna niedziela. Wskazali w nim, iż nadrzędnym celem stosowania prawa jest poszanowanie godności człowieka i uznanie praw wolności religijnej, wyrażającej się m.in. w możliwości spełnienia prawa Bożego, wyrażonego w trzecim przykazaniu: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”. Zaapelowali również do wszystkich posłów, a szczególnie do tych deklarujących się jako wierzący, o poparcie przedkładanego projektu i uszanowanie odwiecznego prawa Bożego zawartego w Dekalogu.
Warto przypomnieć, że temat wolnej niedzieli pojawił się już na forum Senatu RP. W styczniu w Senacie odbyła się konferencja pt. Świętowanie niedzieli kluczem chrześcijańskiej tożsamości, w której wzięła udział delegacja legnickiego Społecznego Ruchu Świętowania Niedzieli. Tym razem członkowie tego ruchu gościli w Sejmie RP. 
Monika Łukaszów